Algemene voorwaarden van:

V.O.F. Nautisch Centrum Heech
De Draei 9
8621 CZ Heeg

Inschrijfnummer K.v.K.: 01050871

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, zoals montage-, onderhouds-, keurings- en/of reparatiewerkzaamheden alsmede tot het verlenen van diensten van V.O.F. Nautisch Centrum Heech, gevestigd te Heeg, hierna te noemen “Nautisch Centrum Heech”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Nautisch Centrum Heech te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, (waardeschattings)rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) informatie die door Nautisch Centrum Heech en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
7. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
8. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door Nautisch Centrum Heech te verkopen vaartuigen, motoren, scheepstoebehoren etc. en de voor de uitvoering van de opdracht te gebruiken materialen en benodigdheden tenzij in een bepaling is deze voorwaarden is aangegeven dat het om een specifieke zaak gaat.
9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
12. Indien Nautisch Centrum Heech deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Nautisch Centrum Heech hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van Nautisch Centrum Heech is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Nautisch Centrum Heech het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Nautisch Centrum Heech niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Nautisch Centrum Heech het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Nautisch Centrum Heech zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Nautisch Centrum Heech en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Nautisch Centrum Heech worden geretourneerd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Nautisch Centrum Heech heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Nautisch Centrum Heech schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Nautisch Centrum Heech is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Nautisch Centrum Heech – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een vaste prijs of vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal Nautisch Centrum Heech de vergoeding voor haar werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van Nautisch Centrum Heech.
2. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden van Nautisch Centrum Heech een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde prijs of vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven prijs of vergoeding met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, zal Nautisch Centrum Heech hierover contact opnemen met de wederpartij teneinde de meerkosten te bespreken.
3. Nautisch Centrum Heech is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs of vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Nautisch Centrum Heech en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs of overeengekomen vergoeding.
4. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Nautisch Centrum Heech bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
5. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Nautisch Centrum Heech (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door Nautisch Centrum Heech ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is Nautisch Centrum Heech gerechtigd de overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Nautisch Centrum Heech heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Nautisch Centrum Heech er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Nautisch Centrum Heech vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en in de door Nautisch Centrum Heech gewenste vorm aan Nautisch Centrum Heech ter beschikking worden gesteld;
b. eventuele door de wederpartij aan Nautisch Centrum Heech verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. Nautisch Centrum Heech op de vooraf overeengekomen tijdstippen toegang krijgt tot het vaartuig dat Nautisch Centrum Heech dient te bezichtigen of te inspecteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
d. het vaartuig in zodanige staat is dat Nautisch Centrum Heech ongehinderd haar inspectie werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
e. zich op het vaartuig geen obstakels of zaken bevinden die gevaar op kunnen leveren voor Nautisch Centrum Heech;
f. de zaken waaraan Nautisch Centrum Heech werkzaamheden dient te verrichten op het overeengekomen tijdstip aan Nautisch Centrum Heech ter beschikking worden gesteld.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Nautisch Centrum Heech voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Nautisch Centrum Heech zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Het risico van de zaken van de wederpartij die Nautisch Centrum Heech in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht deze zaken zelf adequaat te verzekeren. Hetzelfde geldt voor eigendommen van de wederpartij die zich in het vaartuig bevinden op het moment dat de wederpartij deze aan Nautisch Centrum Heech ter beschikking stelt.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Nautisch Centrum Heech gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en/of overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Nautisch Centrum Heech nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Nautisch Centrum Heech om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Nautisch Centrum Heech de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
2. Nautisch Centrum Heech is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Nautisch Centrum Heech kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken of documenten gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken of documenten het pand, het magazijn, het terrein of de haven van Nautisch Centrum Heech verlaten of het moment waarop Nautisch Centrum Heech aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken of documenten door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken of documenten feitelijk ter beschikking staan van de consument.
5. Verzending of transport van de bestelde zaken of documenten geschiedt op een door Nautisch Centrum Heech te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Nautisch Centrum Heech is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken of documenten zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending of transport van de bestelde zaken of documenten geschiedt voor risico van Nautisch Centrum Heech, maar voor rekening van de consument.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken of documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken of documenten niet worden afgehaald, heeft Nautisch Centrum Heech het recht de zaken of documenten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te bewaren. De wederpartij moet Nautisch Centrum Heech binnen een door Nautisch Centrum Heech te stellen termijn na kennisgeving van de opslag of bewaring in staat stellen de zaken of documenten alsnog te leveren dan wel de zaken of documenten binnen deze termijn alsnog afhalen.
8. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Nautisch Centrum Heech heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen en de documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Nautisch Centrum Heech een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Nautisch Centrum Heech alsnog nakoming te vorderen.
9. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Nautisch Centrum Heech alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken of documenten wordt vertraagd doordat:
a. Nautisch Centrum Heech niet tijdig alle noodzakelijke informatie e.d. van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Nautisch Centrum Heech niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Nautisch Centrum Heech recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Nautisch Centrum Heech zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Nautisch Centrum Heech gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
3. Nautisch Centrum Heech wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de uitvoering van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Nautisch Centrum Heech met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Nautisch Centrum Heech zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Nautisch Centrum Heech in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Bemiddeling

1. Onder ‘bemiddeling’ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de bemiddeling bij de totstandkoming van een overeenkomst tot aankoop of verkoop van vaartuigen. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen zijn hieronder in ieder geval begrepen de volgende activiteiten van Nautisch Centrum Heech:
a. bespreken en adviseren over de mogelijkheden met betrekking tot het vaartuig;
b. waardeschattingswerkzaamheden;
c. het voeren van onderhandelingen dan wel het geven van advies over te voeren onderhandelingen;
d. het begeleiden en adviseren tijdens en na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het vaartuig;
e. het besteden van aandacht aan juridische, fiscale, technische en andere voor de overeenkomst relevante aspecten.
2. Een opdracht tot bemiddeling houdt geen volmacht aan Nautisch Centrum Heech in tot het sluiten van overeenkomsten namens de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk ander wordt overeengekomen. Alsdan dient de wederpartij Nautisch Centrum Heech een daartoe strekkende volmacht te verlenen.
3. Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De wederpartij maakt geen gebruik van gelijksoortige diensten van anderen.
5. De wederpartij zal buiten Nautisch Centrum Heech om geen onderhandelingen voeren dan wel overeenkomsten sluiten met betrekking tot het vaartuig.
6. Ingeval de wederpartij zonder uitdrukkelijke toestemming van Nautisch Centrum Heech handelt in strijd met de twee voorgaande leden van dit artikel wordt enige overeenkomst met betrekking tot het vaartuig geacht te zijn voortgekomen uit de bemiddelingsovereenkomst met Nautisch Centrum Heech of activiteiten van Nautisch Centrum Heech en heeft Nautisch Centrum Heech recht op vergoeding van het volledige overeengekomen honorarium alsmede vergoeding van alle in dit kader door Nautisch Centrum Heech gemaakte kosten.
7. De wederpartij staat Nautisch Centrum Heech toe naamsaanduidingen, “te koop”-borden e.d. bij of op het te verkopen vaartuig aan te brengen.
8. Nautisch Centrum Heech zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door de wederpartij gewenste of beoogde resultaat te bereiken, het betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor Nautisch Centrum Heech en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de wederpartij derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Nautisch Centrum Heech, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.
9. De verkopende wederpartij garandeert dat het vaartuig op het moment van levering vrij zal zijn van pandrechten, invoerrechten, beslagen en alle andere mogelijke aanspraken van derden en vrijwaart de koper voor alle gevolgen van dergelijke aanspraken.
10. Gedurende de maanden april tot en met oktober staat of ligt het te verkopen vaartuig – zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht – op een door Nautisch Centrum Heech aan te wijzen onoverdekte verkoopplaats. Bij plaatsing van het vaartuig in een overdekte ruimte zal € 5,00 per m2 per maand in rekening worden gebracht aan de wederpartij. In de periode van november tot en met maart zal voor plaatsing op het buitenterrein per maand € 15,00 per m2 in rekening worden gebracht, voor plaatsing in de loods wordt per maand € 25,00 per m2 in rekening gebracht. Eventuele kosten voor schoonmaak, onderhoud, transport e.d. van het vaartuig worden doorberekend tot maximaal 1% van de vraagprijs voor het vaartuig met een minimum van € 160,00. Alle genoemde kosten zijn ook verschuldigd bij beëindiging van de bemiddelingsopdracht.
11. Bij geslaagde verkoop door bemiddeling van Nautisch Centrum Heech is de verkopende wederpartij de volgende provisie verschuldigd aan Nautisch Centrum Heech;
a. 10% over de gerealiseerde verkoopprijs tot en met € 22.000,00;
b. 8% over de gerealiseerde verkoopprijs vanaf € 22.001,00;
c. de minimumprovisie bedraagt € 160,00.
12. Indien het honorarium van Nautisch Centrum Heech of het tussen partijen overeengekomen tarief afhankelijk is gesteld van de koopsom, dan wordt in het kader van deze algemene voorwaarden onder de koopsom verstaan:
a. het bedrag dat de koper aan de verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals eventuele belastingen;
b. indien over de koopsom BTW verschuldigd is dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt het honorarium mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting, tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in aftrek te brengen;
c. bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen vaartuigen: het overeengekomen bedrag van de koop- en aanneemsom tezamen met inbegrip van het bedrag van de BTW, tenzij de koper gerechtigd is om deze in aftrek te brengen;

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst tot bemiddeling

1. De overeenkomst tot bemiddeling eindigt onder meer door:
a. vervulling van de overeenkomst door Nautisch Centrum Heech;
b. intrekking door de wederpartij;
c. teruggaaf door Nautisch Centrum Heech.
2. De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat met betrekking tot het vaartuig bereikt is, dan wel zodra het advies is afgerond.
3. Teruggaaf door Nautisch Centrum Heech is mogelijk indien:
a. er een verstoring is in de relatie tussen Nautisch Centrum Heech en de wederpartij en van Nautisch Centrum Heech redelijkerwijs niet kan worden verwacht de uitvoering van de overeenkomst door te zetten;
b. Nautisch Centrum Heech – zonder dat dit aan opzet of bewuste roekeloosheid van haar kant te wijten is – voor verschillende partijen, waaronder de wederpartij, diensten verricht met betrekking tot hetzelfde vaartuig en deze diensten strijdig aan elkaar zijn.
4. Vervulling of intrekking van de overeenkomst laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
5. Ingeval van teruggaaf heeft Nautisch Centrum Heech recht op een vergoeding door de wederpartij van de tot dan toe gemaakte kosten.

Artikel 11: Waardeschatting

1. Onder “waardeschatting” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het komen tot een waardering van een vaartuig en het geven van een indicatie voor een verkoopprijs. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen houdt een opdracht tot waardeschatting geen opdracht tot het verrichten van een scheepsbouwkundige keuring in.
2. Een waardeschatting is te allen tijde een momentopname. Deze is afhankelijk van het ten tijde van de waardeschatting heersende prijspeil en de staat waarin het vaartuig zich op dat moment bevindt. Nautisch Centrum Heech geeft middels een waardeschatting geen garanties voor een eventuele toekomstige waarde van het vaartuig.
3. Een waardeschatting wordt uitsluitend gedaan voor de wederpartij. Eventuele derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Nautisch Centrum Heech is bovendien op geen enkele wijze aansprakelijk voor conclusies die de wederpartij en/of derden op de waardeschatting baseren, tenzij Nautisch Centrum Heech deze conclusies schriftelijk uitdrukkelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

Artikel 12: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de Nautisch Centrum Heech en de wederpartij overeengekomen te worden. De Nautisch Centrum Heech is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de Nautisch Centrum Heech – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 13: Oplevering, goedkeuring

1. Indien de overeenkomst het verrichten van werkzaamheden betreft, zoals montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, is Nautisch Centrum Heech gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en het resultaat hiervan gebruiksklaar is.
2. Het resultaat van door Nautisch Centrum Heech verrichte werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen en binnen een termijn van 2 weken na de ingebruikname niet heeft gereclameerd bij Nautisch Centrum Heech.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de door Nautisch Centrum Heech verrichte werkzaamheden.
5. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 14: Klachten

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Nautisch Centrum Heech te melden.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Nautisch Centrum Heech te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. De wederpartij moet de door Nautisch Centrum Heech geleverde documenten – welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd – direct bij het in ontvangst nemen controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de documenten geconstateerd kunnen worden, moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de documenten aan Nautisch Centrum Heech worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Nautisch Centrum Heech.
4. De wederpartij moet de zaken waaraan Nautisch Centrum Heech werkzaamheden heeft verricht direct nadat de zaak weer aan hem ter beschikking is gesteld in aanwezigheid van Nautisch Centrum Heech controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of beschadigingen die in redelijkheid bij een eerste controle van de zaken geconstateerd kunnen worden, moeten direct aan Nautisch Centrum Heech worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Nautisch Centrum Heech. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
5. Alle overige klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden – schriftelijk aan Nautisch Centrum Heech worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
6. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Nautisch Centrum Heech is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden en worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
7. Bestelde zaken worden in de bij Nautisch Centrum Heech voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Nautisch Centrum Heech. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
8. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
9. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
10. De wederpartij moet Nautisch Centrum Heech in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Nautisch Centrum Heech verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Nautisch Centrum Heech ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
11. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Nautisch Centrum Heech te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
12. Indien de wederpartij zelf zorgt voor transport vanaf of naar Nautisch Centrum Heech, dient hij dit te doen met een voor het vervoer van die zaak deugdelijk en veilig transportmiddel. Nautisch Centrum Heech is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die tijdens het transport ontstaat.
13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
14. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
15. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 15: Garanties

1. De Nautisch Centrum Heech zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen of werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen, beroepsstandaarden en wet- en regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Nautisch Centrum Heech staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en materialen baseert Nautisch Centrum Heech zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen verstrekt over de eigenschappen van deze onderdelen of materialen. Indien voor de geleverde onderdelen of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Nautisch Centrum Heech zal de wederpartij hierover informeren.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, staat Nautisch Centrum Heech niet in voor eventuele verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties zoals het brandstofverbruik, CO2-uitstoot e.d.
5. Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de wederpartij aan de geleverde zaken of aan onderdelen van deze zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard – bijvoorbeeld gebreken die het gevolg zijn van het omzetten van de brandstoftoevoer van een geleverd vaartuig op een andere brandstof – vallen niet onder de garantie, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. Garantie op gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen, zoals op occasions, demonstratie- en showmodellen, ruilonderdelen e.d. wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Geen garantie geldt voor door Nautisch Centrum Heech in opdracht van de wederpartij verrichte noodreparaties.
8. Nautisch Centrum Heech garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit schriftelijk uitdrukkelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
9. Bij een terecht beroep op de garantie zal Nautisch Centrum Heech – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
10. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Nautisch Centrum Heech. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Nautisch Centrum Heech gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Nautisch Centrum Heech geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Nautisch Centrum Heech aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Nautisch Centrum Heech te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Nautisch Centrum Heech niet uitkeert of de schade niet onder een door Nautisch Centrum Heech gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Nautisch Centrum Heech beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij dient Nautisch Centrum Heech uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is Nautisch Centrum Heech verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
8. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Nautisch Centrum Heech op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Nautisch Centrum Heech verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Nautisch Centrum Heech verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Nautisch Centrum Heech adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Nautisch Centrum Heech.
9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Nautisch Centrum Heech uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Nautisch Centrum Heech of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Nautisch Centrum Heech de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 17: Betaling

1. Nautisch Centrum Heech heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Nautisch Centrum Heech een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Nautisch Centrum Heech betaling alsnog uitblijft, heeft Nautisch Centrum Heech bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Nautisch Centrum Heech het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Nautisch Centrum Heech eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Nautisch Centrum Heech eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van Nautisch Centrum Heech niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Nautisch Centrum Heech heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 18: Betaling bij consumenten

1. Nautisch Centrum Heech heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de consument aan Nautisch Centrum Heech een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Nautisch Centrum Heech betaling alsnog uitblijft, heeft Nautisch Centrum Heech bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Nautisch Centrum Heech de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Nautisch Centrum Heech het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Nautisch Centrum Heech het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Nautisch Centrum Heech eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door Nautisch Centrum Heech eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten

1. Nautisch Centrum Heech is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Nautisch Centrum Heech in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Nautisch Centrum Heech voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer dat:
a. de wederpartij de door Nautisch Centrum Heech geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautisch Centrum Heech;
b. de wederpartij de door Nautisch Centrum Heech geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautisch Centrum Heech.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Nautisch Centrum Heech verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Nautisch Centrum Heech door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Nautisch Centrum Heech voor aanspraken van deze derden.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

1. Nautisch Centrum Heech behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin¬gen aan Nautisch Centrum Heech heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet Nautisch Centrum Heech direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Nautisch Centrum Heech bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Nautisch Centrum Heech op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Nautisch Centrum Heech een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Nautisch Centrum Heech en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Nautisch Centrum Heech op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 21: Retentierecht

1. Nautisch Centrum Heech heeft het recht de teruggave van de zaken van de wederpartij die Nautisch Centrum Heech voor montage, onderhoud of reparatie onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door Nautisch Centrum Heech verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Nautisch Centrum Heech niet of niet volledig heeft betaald.
2. Nautisch Centrum Heech is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 22: Inruil/aankoop van vaartuigen en zaken

1. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij aankoop van een vaartuig of zaak bij Nautisch Centrum Heech tevens een vaartuig of zaak zal inruilen, blijft het in te ruilen vaartuig of de zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder het moment van aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop het in te ruilen vaartuig of zaak bij de steiger of op het terrein van Nautisch Centrum Heech aankomt.
2. De wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van het in te ruilen vaartuig of de zaak.
3. Nautisch Centrum Heech is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van het in te ruilen vaartuig of de zaak – al dan niet door een vertraging in de door Nautisch Centrum Heech bij benadering opgegeven levering van het aangekochte vaartuig of de zaak – op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs worden gehanteerd.
4. De wederpartij garandeert dat het door hem in te ruilen vaartuig of de zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen, in deugdelijke en veilige staat verkeert en niet gemanipuleerd is met betrekking tot bijvoorbeeld het aantal vaaruren.
5. De wederpartij is verplicht Nautisch Centrum Heech alle relevante informatie met betrekking tot het in te ruilen vaartuig of de zaak te verstrekken, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor Nautisch Centrum Heech.
6. De wederpartij is eveneens verplicht aan Nautisch Centrum Heech alle bij het in te ruilen vaartuig of de zaak behorende documenten en overige toebehoren te verstrekken.

Artikel 23: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Nautisch Centrum Heech heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 24: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of van Nautisch Centrum Heech, is Nautisch Centrum Heech gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Nautisch Centrum Heech wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Nautisch Centrum Heech, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Nautisch Centrum Heech.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Nautisch Centrum Heech en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan-digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Nautisch Centrum Heech tot aan dat moment na te komen.

Artikel 25: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Nautisch Centrum Heech een door Nautisch Centrum Heech nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Nautisch Centrum Heech gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Nautisch Centrum Heech is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Nautisch Centrum Heech vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. Nautisch Centrum Heech is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of leveringen of gemaakte kosten direct opeisbaar en is Nautisch Centrum Heech gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Nautisch Centrum Heech is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Nautisch Centrum Heech gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Nautisch Centrum Heech te vergoeden.

Artikel 26: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Nautisch Centrum Heech en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Nautisch Centrum Heech is gevestigd, zij het dat Nautisch Centrum Heech altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Nautisch Centrum Heech. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Nautisch Centrum Heech schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Nautisch Centrum Heech het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Datum: 2 oktober 2014

RUBBERBOOT KOPEN